Get Adobe Flash player

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

SONDA

Czy udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy widząc osobę poszkodowaną?

Tak, ponieważ potrafię to zrobić - 46.2%
Tak, gdybym tylko umiał/ła - 23.1%
Potrafię to zrobić ale bym nie pomógł/ła - 7.7%
Nie, ponieważ nie potrafię udzielić pierwszej pomocy - 0%
Nie wiem jak bym się zachował/ła - 23.1%

Total votes: 13
The voting for this poll has ended on: 07 Lip 2014 - 11:05

Ochrona PPOŻ

 

photo_8

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą m.in.:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie ppoż.
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie
    z obowiązującymi przepisami,
  • oznakowanie, rozmieszczenie i wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  • przeprowadzanie i koordynacja próbnych alarmów i ewakuacji,
  • wykonywanie oceny obiektów pod kątem spełnienia wymagań ppoż.
  • opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur, wewnętrznych regulaminów itp. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników pod kątem ppoż.


Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej - są to osoby z wieloletnim stażem.

 

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów

przeznaczonych do wykonywania funkcji :

użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)

zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)

produkcyjnych,

magazynowych (np. stacje paliw)

inwentarskich.

z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

 

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?


Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach.

Wykonana przez naszą firmę Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Wykonana przez nas Instrukcja zawiera:

warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.)
plan zagospodarowania wskazujący rejony dla ewakuowanych.

Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

WAŻNE: Usługa wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdorazowo wyceniana jest indywidualnie. Celem przyspieszenia procesu wyceny prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy Instrukcja ma dotyczyć nowo budowanego obiektu czy też istniejacego?
Jaki jest profil działalności (usługowy,biurowy, produkcyjny, magazynowy, hotelowy itp.)?
Czy w obiekcie są stanowiska na których wystepują strefy zagrożenia wybuchem?
Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu/ kubatura?
Jaka jest wysokość obiektu/ liczba kondygnacji?
Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji - wersja papierowa/elektroniczna?

Odpowiedź na powyższe pytania umozliwi nam szybkie przedstawienie oferty cenowej.

 

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonujemy na terenie całego kraju.


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.

6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

 

 

 

 

 Facebook Slider