Get Adobe Flash player

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

SONDA

Czy udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy widząc osobę poszkodowaną?

Tak, ponieważ potrafię to zrobić - 46.2%
Tak, gdybym tylko umiał/ła - 23.1%
Potrafię to zrobić ale bym nie pomógł/ła - 7.7%
Nie, ponieważ nie potrafię udzielić pierwszej pomocy - 0%
Nie wiem jak bym się zachował/ła - 23.1%

Total votes: 13
The voting for this poll has ended on: 07 Lip 2014 - 11:05

Przepisy BHP

wykrzyknik

Znowelizowany Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych  z dziedziną BHP, ochroną przeciwpożarową jak i działań związanych z udzieleń pomocy ewentualnym poszkodowanym pracownikom w wyniku wypadku przy pracy.

Oprócz tych obowiązków pracodawca rozpoczynający działalność musi zgłosić rozpoczęcie tej działalności odpowiednim organom nadzoru nad warunkami pracy.
Zgłoszenie musi nastąpić nie później jak 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności związanej  z zatrudnieniem pracowników. Druki potrzebne do zgłoszenia działalności do Państwowej Inspekcji Pracy      i Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdziesz w zakładce Pliki do pobrania.


Firma KOMPLEKS BHP I PPOŻ  pomoże zrealizować te obowiązki.

Każdy pracodawca  musi zagwarantować swoim pracownikom odbycie szkolenia z zakresu BHP,      a po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy również wyznaczyć pracowników do działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zwalczania pożarów i udzielania pierwszej pomocy.

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – wyciąg z Kodeksu pracy

 

Rozdział I

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207.

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne,organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach

podejmowanych działań profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2071.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych

stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym

o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających

zdrowiu i życiu pracowników,

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania

lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Art. 208.

§ 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy

zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą,

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i

higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym

miejscu,

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w

przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli

o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym

podczas wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych

pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym

przez nich pracownikom.

§ 3. Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez

różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu

przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071.

Art. 209.

§ 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od

dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego

inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o

miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie

zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany

technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować

zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny

może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji

informacji, o której mowa w § 1.

Art. 2091.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w

szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu

prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych

osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących

zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie

powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych

lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może

wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 2092.

§ 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca

jest obowiązany:

1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć

działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,

2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku

wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie

się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

§ 2. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca

jest obowiązany:

1) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce

bezpieczne,

2) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

Art. 2093.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia

bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub

życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa –

nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych

środków technicznych.

§ 2. Pracownicy, którzy podjęli działania, o których mowa w § 1, nie mogą ponosić

jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań, pod warunkiem że

nie zaniedbali swoich obowiązków.

 

 

 

 

 Facebook Slider